Luontoon kohdistuu tänä päivänä valtavasti paineita erilaisten hankkeiden ja rankentamisen toimesta. Luonnon turvaamisen tärkeys korostuu enenemissä määrin. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä ilmaston aiheuttamat haasteet, lajien ja luontotyyppien uhanalaistuminen ja sukupuutot ovat tunnistettuja ongelmia. 

Luontoselvityksiä laaditaan lähes vuoden ympäri alkaen helmi- maaliskuun pöllöselvityksistä aina joulukuiseen kääpäselvityksiin. Vuorollaan ajankohtaiseksi tulevia luontoselvityksiä ovat esimerkiksi viitasammakko- ja liito-oravaselvitykset, pesimälinnustoselvitykset, kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset sekä lepakkoselvitykset. 

Kaavoituksen, rakennushankkeiden ja muun maankäytön yhteydessä tulee yleensä tehdä luontoselvitys. Luontoselvitysten ammattilaiset kuten luontokartoittajat hallitsevat tarvittavien eliöryhmien selvitykset, ja he suunnittelevat maastotyöt ennakoivasti oikeaan aikaan sekä huolehtivat siitä että selvitykset täyttävät vaaditut kriteerit.

Palveluihimme kuuluvat:

 • Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitykset:

  • Arvokohdeinventoinnit (luonnonsuojelulaki, vesilaki, metsälaki)

  • METSO-ohjelman mukaisten kohteiden kartoitukset 

  • Perinnebiotooppikartoitukset

  • Kohdennetut tarkat kasvillisuusselvitykset esimerkiksi lähdeympäristöihin, paahdeympäristöihin, vanhojen metsien kohteisiin ym.

 • Laji- ja lajiryhmäkohtaiset selvitykset: 

  • Liito-orava, viitasammakko, lepakot, sudenkorennot ja muut luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit

  • Monipuoliset linnustoselvitykset 

 • Luontovaikutusten arvioinnit

  • YVA-lainsäädännön mukaiset arviointimenettelyt

  • Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kaavahankkeiden vaikutusarvioinnit

  • Natura-arvioinnit

 • Käyttö- ja hoitosuunnitelmat

 • Luonnon monikäytön suunnittelu, luontomatkailua koskevat suunnitelmat ja luontopolkujen suunnittelu

 • Ekologisten viherverkkojen suunnittelu

 

Referenssit ja selvitykset

Pesimälinnustoselvitys: Pyhäjärvi Ulvila (WNN), Tahkoluoto Pori (Ahlman group)

Vesilintulaskenta: Tahkoluoto Pori (Ahlman Group), Pyhäjärvi Ulvila (WNN), Pieni Haukijärvi, Pikku Löytty, Iso Löytty, Ahvenlammi, Iso Sakalammi Pori (LUOMUS)

Lintulaskenta: Hiivaniemi Ulvila

Luontotyyppiselvitys: Enäjärvi (Metsähallitus) Pihlavakarin, Mäntypaakarin, Paakarin, Pitkäkarin ja  Arvekarin saaret (Ahlman group)

Kasvillisuusselvitys: Pihlavakarin, Mäntypaakarin, Paakarin, Pitkäkarin ja  Arvekarin saaret (Ahlman group)

Euroopanmajavaselvitys: Ahlaisten jokisuisto (WNN)

Huuhkajaselvitys: Pori (WNN)

Viitasammakkoselvitys: Pyhäjärvi Ulvila (WNN), Kokemäenjokisuisto Pori (Ely-keskus)

Lepakkoselvitys: Kokemäenjoki Pori (WNN), Siikainen (Ahlman group)

Liito-oravaselvitys: Siikainen (WNN)

Simpukkaselvitys: Eurajoki (Suomen luonnonsuojeluliitto)

Monikäyttösuunnitelma: Kokemäenjokisuisto (Ely-keskus)